CONFERENCE SCREENING COMMITTEE

Leadership

Chair: Fan-Bill Cheung

 

Members with Terms:

2022

Xu Cheng

Wade Marcun

 

 

 

 

2023

Hisashi Ninokata

Ferry Roelofs

 

 

 

 

2024

Francesco D’Auria

Jong H. Kim

 

 

 

 

2025

Robert Martin

Dominique Bestion

Fan-Bill Cheung